פיברוזיס ריאתי 10.07.2019

השפעת nintedanib בטיפול בפיברוזיס ריאתי אדיופטי

האם התרופה nintedanib יכולה להוביל לשיפור או לעצור הידרדרות של תפקודי ריאות?

החוקרים הדגימו באמצעות אנליזת פוסט הוק שהתרופה nintedanib יכולה להוביל לשיפור או לפחות לעצור את ההתדרדרות של תפקודי הריאות בקרב חולים בפיברוזיס ריאתי אדיופטי.

בשלב 3 של מחקרי ®INPULSIS נמצא כי התרופה nintedanib הובילה לירידה בהתדרדרות השנתית של נפח הנשיפה המקסימלית (FVC - forced vital capacity) בהשוואה לאינבו בקרב מטופלים עם פיברוזיס ריאתי אדיופטי (IPF - idiopathic pulmonary fibrosis).

החוקרים במחקר הנוכחי ביצעו אנליזת פוסט הוק של פיזור השינויים ב-FVC במחקרי ה-®INPULSIS ושינויים ב-FVC במחקר המשך בתווית פתוחה, ה-INPULSIS®-ON, בתתי קבוצות של מטופלים שסווגו לפי שיפור או חוסר התדרדרות של ה-FVC במחקר ה-®INPULSIS. הניתוחים שבוצעו במחקר היו תיאוריים.

על סמך שיעור השינוי השנתי ב-FVC מתוך 638 מטופלים, , 158 (24.8%) שקיבלו טיפול עם nintedanib ו-38 מתוך 423 מטופלים (9.0%) שקיבלו אינבו, הראו שיפור/ חוסר הידרדרות ב-FVC במסגרת מחקרי ®INPULSIS.

בקרב מטופלים שה-FVC שלהם השתפר/ לא הדרדר, חציון (טווח בין רבעוני) השיפור ב-FVC לאחר 52 שבועות היה 76.5 (31-152) מ"ל ו-57.5 (31-103) מ"ל בקבוצת ה-nintedanib ובקבוצת האינבו, בהתאמה.

השינויים ב-FVC שנצפו לאחר 48 שבועות מתחילת מחקר ה-INPULSIS®-ON היו דומים בקרב המטופלים שהציגו שיפור או הדרדרות ב-FVC במחקר ה-®INPULSIS שקדם.

המסקנות שעלו מתוך האנליזה הראו שבמחקרי ה-®INPULSIS, טיפול עם nintedanib הוביל לשיעור גבוה יותר של שיפור או חוסר הידרדרות ב-FVC בקרב מטופלים עם IPF, בהשוואה לטיפול עם אינבו. המנגנונים שעומדים בבסיס השיפור ב-FVC בקרב אותם מטופלים אינם ידועים.

מקור: 

Flaherty, K.R. et al. (2018) European Respiratory Journal 52, 2.

נושאים קשורים:  מחקרים,  נפח נשיפה מקסימלית,  פיברוזיס ריאתי אדיופטי,  פוסט הוק,  אינבו
תגובות